Contact

North Campus:
64, Akshar-Gyan Building,
Shahtri Nagar,
Ajmer (Raj.) – India
Ph: 0145-2625292

South Campus:
409/28, Shabd Prakash,
Ratan Towers, Bhajan Ganj,
Ajmer (Raj.) – India
Ph.: 0145-2665291