Contact

North Campus:
64, Akshar-Gyan Building,
Shahtri Nagar,
Ajmer (Raj.) – India
Ph: 7568653339, 0145-2625292

 

 

West Campus:
B-497, “YAJUR-VED” Avenue,

Maharana Pratap Nagar, H.B.U
Ajmer (Raj.) – India
Ph.: 73398,29181, 0145-3568471

 

 

South Campus:
409/28, Shabd Prakash,
Ratan Towers, Bhajan Ganj,
Ajmer (Raj.) – India
Ph.: 9649729181, 0145-2665291